0 (850) 808 20 20

  Kişisel Verilerin Korunması >> Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

  DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

   

  İÇİNDEKİLER

   

  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

  1)         Veri Gizliliğine İlişkin İlkeler

  2)         Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

  3)         Toplanan Kişisel Verileriniz

  4)         Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

  5)         Kişisel Verilerin Saklanması

  6)         Kişisel Verilerin Aktarılması……………………………………………….8

  7)         Veri Güvenliği

  8)         Veri Sahiplerinin hakları…………………………………………………...8

  9)         Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

  10)       CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemi) Kullanımı

   

   

  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. Maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

  07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan bu Politika'nın amacı Kanun düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.

  İşbu Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından müşteri, ziyaretçi, tedarikçi ve diğer üçüncü kişilerin başta olmak üzere Şirketimiz çalışanları dışındaki gerçek kişilere ait Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir.

  Şirketimiz, Kişisel Verilerin korunması hakkındaki uygulamalarımız ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Politikada değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politikada yapılan değişikliklerin esaslı değişiklikler olması halinde Veri Sahipleri çeşitli kanallar aracılığıyla bilgilendirilecektir.

  İşbu Politika kapsamında kullanılan kavramlara ilişkin tanımlara, kişisel verilerin korunması mevzuatı da dikkate alınarak EK-1’de yer verilmiştir.


  1)                 Veri Gizliliğine İlişkin İlkeler

  Kanun’un 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir. Şirketimiz Kişisel Veri İşleme faaliyetleri kapsamında aşağıda açıklanan genel ilkelere uygun şekilde hareket etmektedir.

  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etme: Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

  Doğruluk ve güncellik: Şirketimiz, Veri Sahiplerine Kişisel Verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.

  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Şirketimiz, Kişisel Veri İşleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak Veri Sahiplerini aydınlatma metinleri aracılığıyla açık bir şekilde bilgilendirmektedir.

  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:Şirketimiz tarafından Kişisel Veriler, temin edildikleri sırada Veri Sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

  İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirketimiz, kişisel verileri, Kanun ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, Şirketimiz prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

  2)                 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

  Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, aşağıda yer alan buna ilişkin şartlar uygulanacaktır.

  (i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

  Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

  Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

  (ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

  Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

  (iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

  (iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

  Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

  (v) Şirketimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

  Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

  (vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

  Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

  (vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

  (viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

  a.                  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

  (i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

  (ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

  b.                 Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

  Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

  3)                 Toplanan Kişisel Verileriniz

  Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Verileriniz Şirketimiz ile olan ilişkinin niteliği ve kanuni yükümlülüklere göre değişmektedir.

  Toplanan Kişisel Verileriniz şu şekilde sıralanabilecektir:

  • Kimlik Bilgisi: Adı soyadı, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik Numarası vb.
  • İletişim Bilgisi: Adres Numarası, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon Numarası vb.
  • Özlük verisi: Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları vb.
  • Hukuki İşlem Bilgisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.
  • Müşteri İşlem Bilgisi: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.
  • Fiziksel Mekân Güvenliği: Çalışan ziyaretçi ve müşterilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb.
  • İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.
  • Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.
  • Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri vb.
  • Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.
  • Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: fotoğraflar, kamera kayıtları vb.
  • Özel Nitelikli Kişisel Veri (dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler)
  • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Veri Sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri vb.
  • Çalışan Adayı Bilgisi: Özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.
  • Referans Bilgisi ve Değerlendirmeleri: Özellikle çalışan adaylarına referans olan kişi ve kurumlara ilişkin bilgiler.
  • İlgi Alanı Bilgisi: Özellikle çalışan ve çalışan adaylarının ilgili alanlarına ilişkin bilgiler.
  • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili Şirketimize yaptığı talep ve şikâyetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.)
  • Sigorta Bilgisi (Özel sağlık sigortası, kasko bilgileri vb.)

  Sayılan Kişisel Veri tipleri işlenen tüm verileriniz kapsamamakta olup Şirketimiz tarafından sayılan verilere benzer tipte Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

  4)                 Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

  Elde edilen Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve

  ·         Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;

  • Hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi yükümlülüklerin ifası,  resmi kurumlarla iletişim, yetkili kurumlara bilgi verilmesi
  • Sözleşmelerin kurulması, ifası ve müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi
  • Dışarıdan hizmet/danışmanlık vb. alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası
  • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
  • Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası
  • Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası
  • Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi
  • Kriz ve acil durum yönetimine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası
  • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası

  ·         Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;

  • Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası
  • Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası
  • Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi
  • Müşterilere özel kampanyalar, promosyonlar planlanması ve icrası
  • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası
  • Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

  ·         Talep ve şikâyet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;

  • Talep ve şikâyetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikâyet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası
  • Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
  • Satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi

  ·         Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;

  • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası
  • Araç kullanıcılarına yönelik operasyonların planlanması ve icrası ile araç kiralama sözleşmelerinin kurulması ve ifasına yönelik faaliyetlerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi
  • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
  • Şirket dışı eğitim/ burs verme/ destek verme gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

  ·         Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;

  • Şirket faaliyetlerinin şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası
  • Şirket ve yerleşkelerinin ve şirketin ilişki içerisinde olduğu tarafların fiziki ve/veya elektronik ortamlarının güvenliğinin temini
  • Organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması
  • Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası
  • Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi
  • İş Sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
  • Şirkete giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası
  • Şirketin ve/veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi

  Gibi amaçlar dâhilinde işlenebilecektir.

  5)                 Kişisel Verilerin Saklanması

  Şirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veri İşleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınmaktadır. Kişisel Veri İşleme amacının ortadan kalkması halinde ise, Kişisel Verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konuya ilişkin detaylı bilgileri Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası adresinde bulunan KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI’ndan edinebilirsiniz.

  6)                 Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel Verileriniz, yukarıdaki amaçlar dâhilinde, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, topluluk şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve/veya kanunen yetkili özel kişiler ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda Şirketimiz, verilerin paylaşıldığı tarafın bu Politikada yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri almaktadır.

  Kişisel Verileriniz, Şirketimizin hisse satışı gibi yollarla kısmen veya tamamen el değiştirmesi veya birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye konu olması halinde de aktarıma konu olabilecektir. Bu kapsamda Kişisel Verilerinizin aktarılması halinde, verilerin aktarıldığı tarafın da bu Politikada yer alan işleme ve aktarım kurallarına uygun hareket etmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

  Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarımı ise ancak;

  ·         Açık Rızanızın bulunması veya

  ·         Kanun’da belirtilen diğer veri işleme şartlarından bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

  o   Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması veya

  o   Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda Şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması koşulu ile

  gerçekleştirilebilecektir.

  7)                 Veri Güvenliği

  Şirketimiz, Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu konuya ilişkin detaylı bilgileri KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI’ndan edinebilirsiniz.

  8)                 Veri Sahiplerinin hakları

  Kanun’un 11. maddesine göre Veri Sahipleri, Veri Sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

        Kendisi ile ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

        Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

        Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

        Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

        İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

        Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

  • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  • İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
  • Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
  • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

  hallerinde verilere yönelik olarak zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

  9)                 Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

  Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza teslim etmeniz gerekmektedir. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, bu üçüncü kişiye noterlikçe düzenlenmiş özel vekâletname vermiş olmanız gerekmektedir.

  Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden bilgi talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilecektir.

   

  10)             CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemi) Kullanımı

  Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde, kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel verileriniz elde edilebilecek ve yalnızca yukarıda sayılan amaçlar için gerekli süre boyunca saklanabilecektir. Kapalı devre kamera sistemi kullanımı ile anti sosyal davranışların ve suç teşkil eden davranışların önlenmesi ve takip edilmesi, Şirketimizde yer alan araç gereçlerin ve emtianın güvenliğinin tesisi, Şirketimizi ziyaret eden ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması amaçlanmaktadır. Kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla elde edilen verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari önlem ise Şirketimiz tarafından alınacaktır.

  EK-1

  KAVRAMLAR

  TANIMLAR

  Açık rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve Veri Sahipleri tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade etmektedir.

   

  Anonim hâle getirme

  Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

   

  İlgili kişi/ Veri sahibi

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

   

  Kişisel veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

   

  Özel nitelikli kişisel veri

  İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda Veri Sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki Kanun kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri ifade etmektedir.

   

  Kişisel verilerin işlenmesi

  Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

   

  Veri kayıt sistemi

  Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

   

  Veri sorumlusu

  Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

   

  Veri işleyen

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

   
Ulaşım Bilgi Sistemine Gitmek İçin Tıklayınız iOS Uygulaması İçin Tıklayınız. Android Uygulaması İçin Tıklayınız.