0 (850) 808 20 20

  Kişisel Verilerin Korunması >> CCTV Aydınlatma Metni

   

  KAPALI DEVRE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

   

  1.        Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.denizliulasim.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

   

  İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

   

  2.        İşlenen Kişisel Veriler

   

  Kapalı devre (CCTV) güvenlik kamerası görüntüleri.

  3.        Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

   

  Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin, şubelerinin, araçlarının, çalışanlarının ve şirketimiz hizmetinden yararlanan gerçek kişilerin güvenliğinin sağlanması ve Şirketimiz’in, bağlı şirketleriyle diğer iştiraklerinin ve gerek Şirketimiz ile gerekse iştiraklerimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki, teknik, ticari güvenliği ve iş güvenliğinin temini, acil durum süreçlerinin planlanması, şirketimize, şubelerimize araçlarımıza giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçinin tespiti, ziyaretçilerimizden gelen talep ve şikâyetlerin kontrolünün sağlanması ile bunlara ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası; Şirket, şube ve araçlarının ve Şirketin ilişki içerisinde olduğu tarafların fiziki ve/veya elektronik ortamlarının güvenliğinin temini gibi amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.  

   

  4.        Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

   

  Kişisel verileriniz, şirketimizin bünyesinde şubesi, şubelerinde ve araçlarında bulunan toplam 1112 adet güvenlik kamerası (CCTV) vasıtasıyla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

   

  -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

   

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenilmektedir.

   


  5.        Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

   

  Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında iştiraki olduğumuz Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir. 

   

  6.    Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

   

  Kişisel veri sahipleri olarak;

   

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

   

  haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Veri Sahibi Başvuru Formu adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sümer Mahallesi Çal Caddesi No:59 Merkezefendi/Denizli adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu denizliulasimas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

   

   Ulaşım Bilgi Sistemine Gitmek İçin Tıklayınız iOS Uygulaması İçin Tıklayınız. Android Uygulaması İçin Tıklayınız.