0 (850) 808 20 20

  Kişisel Verilerin Korunması >> İşyeri Ziyaretçilerine Yönelik Aydınlatma Metni

   

  İŞYERİ ZİYARETÇİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

  Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ULAŞIM A.Ş.”) olarak kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Ziyaretçilere Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Şirketimiz’in sizlere yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  ·         İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

  Aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz (“kişisel verileriniz”) Şirketimiz tarafından, kamera kayıtlarının alınması kapsamında elektronik kanallar aracılığı ile aşağıdaki Tablo-1’deki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

   

  İşlenme Amaçları

  Kişisel Veri

  Hukuka Uygunluk Sebepleri

  İşyeri güvenliğinin sağlanması

  Görsel ve işitsel kayıtlar (CCTV), kimlik bilgisi (isim, soyisim), firma bilgisi

  Şirketimizin meşru menfaatleri ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması

  Wifi yönetimi dahil bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

  İşlem güvenliği bilgisi (IP adresleri ve çevrimiçi belirleyiciler, MAC numarası, wifi kullanım başlangıç ve bitiş zamanına ilişkin bilgi), kimlik bilgisi (TCKN, isim, soyisim, doğum yılı), iletişim bilgisi (telefon numarası)

  Kanunlarda açıkça öngörülmesi (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Madde 7, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik Madde 4) ve Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması

  ·         Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Yurt İçi Aktarım; Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca aktarılmaktadır.

   

  Aktarım Araçları

  Hukuka Uygunluk Sebepleri

  Alıcı Grubu

  Bilgi teknolojileri ile ilgili iş faaliyetleri kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

  Dış Hizmet Sağlayıcı (Asis, Bulutfon, Tegsoft)

  Denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi

  Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

  Denizli Büyükşehir Belediyesi

   

  ULAŞIM A.Ş., kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanız alınmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacağını taahhüt eder.

  Yurt Dışı Aktarım; Şirketimiz yukarıda sayılan kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

  ·         Kişisel Verilerinizin Korunması Muhafazası ve İmhası

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir.

  Saklama süresinin sona ermesinin ardından kişisel verileriniz Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası) doğrultusunda KVKK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVKK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. Şirketimiz fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

  ·         Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak (Veri Sahibi Başvuru Formu) kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 3 etme ve (ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  ·         Talepleriniz

  İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde Veri Sahibi Başvuru Formuadresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Formda belirtilen yollardan biriyle Şirketimize başvurabilirsiniz.

  Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal destek@denizliulasim.com.tr adresinden Şirketimiz ile irtibata geçiniz.

   İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Güncellemeleri KVKK adresinden takip edebilirsiniz.

  Veri Sorumlusu Denizli  Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ulaşım Bilgi Sistemine Gitmek İçin Tıklayınız iOS Uygulaması İçin Tıklayınız. Android Uygulaması İçin Tıklayınız.